Aitan Eestit MTÜ privaatsustingimused

Tingimused postitatud: 26.05.2020

Tingimused jõustunud: 26.05.2020

 

Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub ka Aitan Eestit andmeid veebilehe www.aitaneestit.ee külastuste kohta. See aitab meil aru saada, kui kasulik veebileht on ning mida võiks parandada.

Aitan Eestit andmete kogumise tavad on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, kust te leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid Aitan Eestit kogub, kuidas Aitan Eestit neid kasutab ning kellel neile ligipääs on.

Aitan Eestit on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad veebilehe külastaja andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 

Privaatsuspoliitika lähtub isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation 2016/679). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta külastajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Palun leidke aega käesoleva privaatsuspoliitika lugemiseks ning kontakteeruge Aitan Eestit, kui teil on küsimusi või ettepanekuid.

 

 1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Aitan Eestil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust programmi kandideerijad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Aitan Eestit Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Aitan Eesti Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Veebileht www.aitaneestit.ee on Aitan Eestit veebileht.
1.6. Külastaja on isik, kes kasutab või külastab Aitan Eestit veebilehte.
1.7. Teenused on igasugused Aitan Eesti poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.8. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.9. Vastutav Andmetöötleja on isik, kes järgib Aitan Eestis Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

Privaatsustingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 1. Vastutav Andmetöötleja

Aitan Eestit andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda e-posti teel aadressil: privacy@aitaneestit.ee. Vastutavaks andmetöötlejaks on Aitan Eestit MTÜ. 

 1. Milliseid andmeid Aitan Eestit kogub?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Need andmed on järgmised:

3.1. Kasutusteave – teave, mis on seotud külastajate teenuste kasutusharjumusega, näiteks veebilehe sirvimise statistika, mille kogumine on vajalik, et teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehte külastavad, millist brauserit ja millist seadet nad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Aitan Eestit kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab Aitan Eestit salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud siin.

3.2. Üldteave ja kontaktid – me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

3.3. Juhtudel, kui Veebilehe külastaja teeb annetuse (Annetaja) Aitan Eestit keskkonna kaudu, kogume külastaja kohta järgnevat infot: e-posti aadress, et hoida annetajad kursis, kuhu annetused suunati; ning Annetaja isikukood, et saaksime edastada vajaliku info Maksu-ja Tolliametile (tulumaksuvabastuse rakendumiseks isikule). 

3.3. Seadme teave – server, mis majutab Aitan Eesti veebilehte, võib salvestada päringuid, mida Külastaja serverile teeb. Seadme teave on seotud seadmetega, mida kasutavad Külastajad teenustele juurdepääsuks, sealhulgas IP-aadressid, brauseri tüüp, kasutatav seade, juurdepääsu aeg jne. Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

3.4. Küpsised – on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab Külastaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Külastaja veebilehte külastab. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada Külastaja tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et Külastaja ei peaks neid uuesti sisestama, kui ta külastab veebilehte uuesti või kui ta liigub ühelt lehelt teisele.

Küpsiseid vajatakse ainuüksi veebilehe tehniliseks funktsioneerimiseks. Siiski on oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Aitan Eesti õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse Külastaja valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks Külastaja nõusolek.

Rohkem küpsiste kohta – vaata Aitan Eestit küpsiste kasutustingimused

 1. Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

4.1. Oleme teie andmete peamine isikuandmete töötleja. Teatud juhtudel võime jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega, ent need kolmandad osapooled pääsevad Isikuandmetele ligi vaid selleks, et täita Aitan Eestit nimel ülesandeid vastavalt käesolevale privaatsustingimustele. 

4.2. Aitan Eesti koostööpartnerid, kes edastavad Aitan Eestile veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

4.3. Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust. 

4.4. Samuti võib Aitan Eestit avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus, kuid me ei müü seda reklaamijatele ega muudele kolmandatele isikutele. Meie tegevuse eesmärk on kaitsta kõiki oma Külastajaid ja pakkuda usaldusväärseid teenuseid.

4.5. Aitan Eesti rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 1. Kui kaua Aitan Eestit andmeid hoiustab?

Aitan Eesti kasutab kogutud andmeid kuni 7 aastat. Kui Külastaja andmed ei ole meile enam vajalikud eesmärgil, mille jaoks neid kogusime, kustutame andmed kindlasti varem. 

 1. Andmesubjekti õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

6.1. Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades. Kontakteerudes Aitan Eestit e-maili aadressil privacy@aitaneestit.ee, võite te teostada oma õigusi järgnevalt:

 • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • paluda enda isikuandmete parandamist;
 • paluda enda isikuandmete kustutamist;
 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

6.2. Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

6.3. Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

6.4. Kui soovite loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

 1. Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit.

 1. Lapsed

Aitan Eestit mõistab vajadust kaitsta laste privaatsust, eriti online keskkonnas. Meie veebisait ei ole sihilikult loodud ega suunatud alla 13-aastastele lastele. Aitan Eestit reegliks on teadlikult mitte korjata, koguda ja hoiustada informatsiooni kellegi kohta, kes on alla 13 aasta vana.

 1. Privaatsustingimuste võimalikud muudatused

Vajaduse korral võime seda privaatsuseeskirju aeg-ajalt värskendada. Selle lehe alguses olevad kuupäevad näitavad, millal seda privaatsuspoliitikat viimati muudeti ja kinnitati.

Selle privaatsuspoliitika kõik muudatused jõustuvad siis, kui postitame muudetud privaatsuseeskirjad saidile www.aitaneestit.ee. Meie privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teatatakse vähemalt 14 päeva enne nende jõustumist.

 1. Erandid

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

 1. Kontaktid

Juhul, kui teil on küsimusi või kaebusi viisi kohta, kuidas me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, palun saatke e-kiri aadressile privacy@aitaneestit.ee.

12. Autoriõigus

Aitan Eesti kodulehel esitatud materjalide kasutamine või kodulehele lingi loomine on lubatud ainult Aitan Eesti poolsel kirjalikul loal, mida saab küsida, kontakteerudes Priit Märtin´iga aadressil privacy@aitaneestit.ee.